Novinky pro odborníky

 

Prevalance nedostatečně léčené onkologické bolesti

Onkologickou bolestí v pokročilém stadiu rakoviny trpí až 64 % pacientů. A to i navzdory tomu, že existuje účinná léčba, která je dostupná v 70 až 90 % případů. Nedostatečná léčba u téměř 40 % pacientů souvisí s neodpovídající léčbou opiáty. Tento článek si klade za cíl retrospektivně popsat výskyt neadekvátně léčené bolesti u rakoviny.

Pain management index (PMI) slouží k hodnocení účinnosti léčby chronické nádorové bolesti. PMI prezentuje míru onkologické bolesti, jak je vnímána pacientem v souvislosti se silou nasazené analgetické farmakoterapie. Záporné hodnoty PMI signalizují neadekvátní preskripci analgetik.

Ze 26 relevantních studií, které probíhaly v letech 1987 až 2007 a hodnotily PMI dle Cleelanda, vyplývá, že existuje velký rozptyl (8 až 82 %) záporných hodnot zaznamenaných PMI. Průměrná hodnota je 43 %, tzn. téměř každý druhý onkologický pacient nebyl dostatečně léčen. Tento trend však ukazuje zlepšení u studií publikovaných po roce 2001, zřejmě díky lepší edukaci a množství publikovaných pokynů WHO a dalších institucí.

Statistická analýza dále popisuje jako určující faktor kvality analgetické péče socioekonomické a geografické podmínky. Poněkud vyšší výskyt nepřiměřené analgetické léčby je zaznamenán v zemích Asie a Evropy oproti USA a dalším bohatým zemím (roční hrubý národní důchod ≥ 40 000 $). Pacienti v rané fázi rakoviny bez metastáz jsou dle závěrů studie jasnou rizikovou skupinou, kde nebývá dostatečně zaznamenána a léčena nádorová bolest. Věk pacienta s rakovinou nehrál napříč studiemi signifikantní roli v nedostatečné léčbě bolesti.

Ze studie vyplývá vysoká prevalence neadekvátní odpovědi na bolest v léčbě rakoviny, ale zároveň i značná variabilita výsledků v závislosti na úrovni onkologické medicíny. Je důležité nepodcenit dostatečnou komunikaci lékař–pacient ohledně vnímání bolesti a zabezpečit kvalitní analgetickou péči ve všech stadiích rakoviny.

(Thom)

Zdroj: Annals of Oncology, doi: 10.1093/annonc/mdn419, publikováno on-line 15. 7. 2008


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba