Interakce analgetik

 

Ibuprofen

Ibuprofen zvyšuje:

 • účinek přípravků proti srážení krve (kumarinových antikoagulancií a kyseliny acetylsalicylové) a tím zvyšuje nebezpečí krvácení,
 • nežádoucí účinky jiných antirevmatik,
 • možnost vzniku krvácení ze žaludku a dvanácterníku při současném užívání s glukokortikoidy,
 • účinek některých léků proti cukrovce (derivátů sulfonylmočoviny),
 • nežádoucí účinky metotrexátu,
 • účinek digoxinu, lithia, fenytoinu a kalium šetřících diuretik (močopudných látek, které zadržují v těle draslík); snižuje účinek probenecidu, sulfinpyrazonu, furosemidu a některých léků proti vysokému krevnímu tlaku.

Paralen

Paralen potencuje hepatotoxické účinky dalších farmak, týká se některých hypnotik, antiepileptik, antibiotik a alkoholu.

Metamizol

Při současné léčbě cyklosporiny může dojít ke snížení účinku cyklosporinu. Je proto nutné hladiny cyklosporinu sledovat. Může zvyšovat účinek jiných léků užívaných proti bolesti, léků proti zánětu a léků snižujících srážlivost krve. Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou.

Diklofenak

Diklofenak může zvýšit účinek digoxinu, fenytoinu, lithia, léků snižujících srážlivost krve a léků proti cukrovce. Oslabit může naopak účinek diuretik (močopudných látek) a antihypertenziv (látek snižujících krevní tlak). Současné podávání diklofenaku a glukokortikoidů nebo jiných protizánětlivých a bolest tišících prostředků tohoto druhu (nesteroidní antiflogistika a analgetika) zvyšuje riziko nežádoucích účinků v zažívacím ústrojí.

Nimesulid

Pacienti léčení léky tlumícími krevní srážlivost (antikoagulancia) jsou při současném užívání nimesulidu zvýšeně ohroženi krvácivými komplikacemi. Pokud se podávání takové kombinace nelze vyhnout, je třeba pečlivě sledovat účinky antikoagulancií. Nimesulid může snižovat účinek některých léků, které zvyšují vylučování moči (furosemid). Současné užívání nesteroidních antirevmatik a lithia vede ke zvýšení hladin lithia v séru, což může mít za následek zvýšení možných nežádoucích účinků lithia. Pokud je nimesulid předepsán pacientovi léčenému lithiem, je třeba pečlivě sledovat hladiny lithia. Nimesulid může zvyšovat nežádoucí účinky metotrexátu, a proto nesmí být podán v intervalu kratším než 24 hodin před léčbou metotrexátem nebo po ní. Nimesulid může zesílit účinky cyklosporinu na ledviny.

Tramadol

Neužívejte tramadol současně s IMAO (moklobemid nebo fenelzin, selegilin) a 14 dní po jejich vysazení. Analgetický účinek tramadolu může být snížen a doba působení může být zkrácena, jsou-li současně užívána tato farmaka: karbamazepin, pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin, ondansetron. Riziko nežádoucích účinků stoupá, jestliže je kombinován s trankvilizéry, prášky na spaní a ostatními analgetiky, jako je morfin nebo kodein, a alkoholem. Dále při společném užívání s některými antidepresivy a antipsychotiky, případně jsou-li podávány současně s přípravkem Tramal tobolky 50 mg ještě inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (často označované jako SSRI), tryptany nebo inhibitory MAO. Obdobně je vyšší riziko vedlejších účinků také při užívání kumarinových derivátů, jako je např. warfarin, protože může být ovlivněn účinek těchto léků na srážení krve a může se objevit krvácení.

Morfin

Tlumivý účinek morfinu na CNS (centrální nervový systém) mohou zesílit jiné centrálně tlumivé látky (alkohol, barbituráty, neuroleptika, benzodiazepiny, antidepresiva, antihistaminika), inhibitory monoaminooxidázy, fysostigmin, neostigmin a amfetamin. Jejich vzájemným působením dochází k útlumu CNS a útlumu dýchání. Účinek morfinu snižují opioidní smíšení agonisté-antagonisté a parciální agonisté (pentazocin, butorfanol, buprenorfin). U pacientů, kterým se dlouhodobě podává morfin, mohou uvedená léčiva vyprovokovat abstinenční příznaky. Depresivní účinky na dýchání zesiluje současné podání morfinu s thiopentalem. Tricyklická antidepresiva, hlavně desipramin, zesilují a prodlužují analgetický (protibolestivý) účinek morfinu. Morfin snižuje účinek diuretik (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) a snižuje též účinek laxativ (projímadel). Morfin zvyšuje toxicitu organofosfátů. Přípravek se nesmí mísit s aminofylinem, heparinem, sodnou solí pentobarbitalu a fenobarbitalu, thiopentalem a metaraminolem. Upozornění: Při bolestech vyvolaných zhoubnými nádory umožňuje současné podávání Acylpyrinu nebo Superpyrinu snížit dávky morfinu. Specifickým antidotem morfinu je naloxon.

Piritramid

Některé inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) by se neměly kombinovat s přípravkem Dipidolor. Tyto léky by se neměly užívat nejméně 10 dní před podáním přípravku Dipidolor. Alkohol, ilegální drogy nebo léky ze skupin hypnotik, anxiolytik, sedativ či antipsychotik mohou potencovat účinek piritramidu.

Petidin

Tlumivý účinek petidinu na CNS mohou zesílit jiné centrálně tlumivé látky (alkohol, barbituráty, neuroleptika, benzodiazepiny, antidepresiva, antihistaminika). Interakcí vzniká deprese CNS a deprese dýchání. Závažné nežádoucí účinky, zahrnující excitovanost, hypertermii a křeče, vznikají při současném podávání inhibitorů monoaminooxidázy. Přesný mechanizmus vzniku účinku není znám. Předpokládá se, že příčinou je zvýšená tvorba norpetidinu vyvolaná inhibicí alternativní cesty biotransformace.

Fentanyl vč. transdermálních přípravků

Některé jiné léky mohou ovlivňovat fentanyl nebo mohou být fentanylem ovlivňovány. Tyto léky zahrnují:

 • prostředky proti bolesti (např. opioidy, jako je pentazocin, buprenorfin, morfin a kodein),
 • anxiolytika a sedativa, hypnotika, anestetika, fenotiaziny, uklidňující antihistaminika a prostředky uvolňující svaly,
 • deriváty kyseliny barbiturové (léky proti padoucnici),
 • ritonavir (lék proti HIV),
 • ketokonazol a itrakonazol,
 • některá makrolidová antibiotika (např. erytromycin a klaritromycin),
 • inhibitory MAO (např. moklobemid a selegilin).
 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta