Co je to bolest

Bolest. Každý z nás ji poznal a na otázku „Co je to bolest?“ bychom asi odpověděli různě. Určitě se ale všichni shodneme na tom, že bolest je něco nepříjemného, čeho se chceme co nejdříve zbavit.

Co to vlastně bolest je?

Odborníci ji popisují jako „osobně nepříjemný smyslový a pocitový zážitek spojený se skutečným nebo hrozícím poškozením tkání nebo zážitek popsatelný tímto poškozením“. Z této definice vyplývají tyto podstatné znaky bolesti:

  • Bolest je něco nepříjemného a každý to vnímá jinak.
  • Bolest má dvě složky: smyslovou a emocionální (citovou). Smyslová složka podává informaci o intenzitě (síle), kvalitě (bodavá, řezavá, pálivá, tupá atd.) a lokalizaci (umístění) bolesti. Emocionální složka určuje dopady bolesti na psychiku člověka. Např. chronická bolest může u některých lidí vyvolávat projevy deprese. Tyto dvě složky jsou u různých typů bolesti a u různých osob různě zastoupeny.
  • Bolest má signální funkci. To znamená, že upozorňuje na poškození tkáně buď skutečné (např. když se řízneme při krájení zeleniny do prstu – k poškození tkáně došlo), nebo hrozící (např. dotkneme-li se horkého předmětu jen na velmi krátkou dobu a včas ucukneme – k poškození tkáně ještě nedošlo).
  • Poslední část definice „… zážitek popsatelný tímto poškozením“ popisuje případ, kdy k poškození tkáně nedochází a ani nemůže docházet, a přesto dotyčný bolest pociťuje. To se může dít například po amputacích, kdy nemocný může ještě nějakou dobu pociťovat intenzivní bolest chybějící části těla (tzv. fantomová bolest).

Bolest jako prostředek přežití

Bolest se vyvíjela s živými organismy po miliony let jako prostředek přežití, který značí nebezpečí. Dokladem toho je existence i tzv. vrozené necitlivosti k bolesti, kdy nemocní jedinci předčasně umírají právě v důsledku komplikací poranění, protože jim tělo nedá žádný signál, že je něco v nepořádku. 

Typy bolestí

Bolest lze dělit podle různých hledisek. Podle délky jejího trvání se rozděluje na:

  • Akutní – trvá kratší dobu,
  • Chronickou – trvá delší dobu.

Podle místa vzniku ji dělíme na:

  • Nociceptivní – bolest vzniká podrážděním receptorů bolesti (tzv. nociceptorů) ve tkáních,
  • Nenociceptivní neboli neuropatickou – bolest vzniká přímo v nervovém systému.

(ivh)

Zdroje:
KLENER, Pavel a kol. Vnitřní lékařství: svazek 1. 3. vyd. Praha: Karolinum, Galén 2006, s. 31
OPAVSKÝ, Jaroslav. Bolest v ambulantní praxi: od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů. Praha: Maxdorf 2011, 18–19. Jessenius
MNT KNOWLEDGE CENTER. What is pain? What causes pain?. Dostupné z: www.medicalnewstoday.com
BONAVITA, V. a R. DE SIMONE. Pain as an evolutionary necessity. Neurological Sciences 2011, s. 61–66. Dostupné z: link.springer.com

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.